Organisatie Naam: Dansvereniging Doe Je Dans Vestigingsadres: De Schoorsteen 1, 4012 EC Kerk-Avezaath KVK-nummer: 69424454 Telefoon: 0344-682968 Email: doejedanssport@gmail.com Website: www.doejedansvereniging.nl Persoonsgegevens die wij verwerken Dansvereniging Doe Je Dans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dansvereniging Doe Je Dans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IBAN Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: - Medische informatie (verstrekt u zelf aan ons wanneer dit noodzakelijk is) - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via doejedanssport@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens? Dansvereniging Doe Je Dans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Geautomatiseerde besluitvorming Dansvereniging Doe Je Dans neemt geen besluiten, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Dansvereniging Doe Je Dans) tussen zit. Persoonsgegevens bewaren Dansvereniging Doe Je Dans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: tot aan uitschrijving/afmelding. Delen met derden Dansvereniging Doe Je Dans verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansvereniging Doe Je Dans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar doejedanssport@gmail.com. Beveiliging Dansvereniging Doe Je Dans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via doejedanssport@gmail.com Dansvereniging Doe Je Dans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons